//Interview met bekeerling Raoul

Interview met bekeerling Raoul

Een schaap dat zich tot de Herder keert

Interview met Raoul, die mede dankzij E&R tot geloof kwam

Hoe vaak komt het niet voor? Je hebt een mooie E&R-week achter de rug en vertelt er vol enthousiasme over. Maar de kritische ouderling blijft achterdochtig. ‘Wat levert zo'n evangelisatieproject nou daadwerkelijk op?’ vraagt hij. ‘Hoeveel mensen zijn er tijdens je week door jou tot geloof gekomen?’ Je probeert nog te zeggen dat het aan ons is om te zaaien en te begieten, en dat het aan God is hoe het evangelie tot wasdom komt. Maar je enthousiasme is gedaald tot een minimum.

Herkenbaar? Voel je dan niet al te mistroostig. Integendeel, mede dankzij jouw inzet zijn de afgelopen jaren mensen dichter bij God gekomen. En al is de ‘opbrengst’ van E&R slechts één bekeerling, zelfs dat is al groot feest. Niet voor niets zegt Jezus tweemaal in Lucas 15 het volgende: ‘Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.’ (Lucas 15: 7, Herziene Statenvertaling).

Grote blijdschap

Eén van de mensen die dankzij het werk van E&R tot geloof is gekomen, is Raoul Beldman, 21 jaar. Onlangs is hij gestopt met werken om de opleiding Sociaal Cultureel Werker te volgen. Hij is mede dankzij project Beerze tot geloof gekomen. Zijn verhaal is dat van een schaap, dat zich heeft bekeerd en waarover de engelen grote blijdschap ervaren. Het is één van de verhalen; er zijn meer mensen bekend die mede dankzij E&R Jezus tot hun Redder en Verlosser hebben erkend.
Afgelopen zomer draaide Raoul mee als teamlid van het zusterproject Beerze. Het project kent hij al een lange periode, omdat hij sinds jaar en dag te gast was bij project Beerze. Samen met zijn ouders kwam Raoul tijdens de zomervakanties bij dit project.

Ongrijpbaar

Een eerste indruk van ‘Beerze’ heeft Raoul niet, vertelt hij. ‘De eerste jaren vond ik het nogal ongrijpbaar. Ik ben al gast sinds de kinderclub, je krijgt ontzettend veel dingen mee onbewust.’
Thuis kreeg hij weinig mee van de Bijbel, die werd niet opengeslagen. Met name tijdens de weken in Beerze, kreeg Raoul iets mee van de blijde boodschap, hoewel het eerst voor hem wat ongrijpbaar was. ‘Als kind kreeg ik de boodschap nog niet helemaal mee. Pas vanaf mijn zestiende zeventiende kreeg ik het uiteindelijk door. Het is gewoon heel gaaf om te weten dat er iemand naar je omziet. Wie die iemand is? Dat is helder: God.’

Aan het nadenken

Hoewel God en geloof in de zomervakantie hun plek kregen in Raouls leven, is er niet één moment geweest waarop het spreekwoordelijke kwartje viel. De 21-jarige ‘ervaringsdeskundige’ vertelt dat zijn bekering een proces is geweest. Hoewel? ‘Ik herinner me toch één voorval,’ zegt Raoul. ‘Ik had een heel goed en mooi gesprek met één van de E&R-leden in het bos. Toen ben ik echt aan het nadenken gezet. Het gesprek ging over de Heilige Geest, hoe Hij te werk gaat. Ik miste het zien van God nog in mijn leven. Sindsdien is mijn hele manier van denken veranderd.’
Dat moment betekende gelukkig niet dat Raoul aan zijn lot werd overgelaten. Integendeel, de Beerzenaar had na dit gesprek intensiever contact: ‘De teamleden hebben me heel erg geholpen om God te zoeken met behulp van gebed en Bijbel. Ze kwamen wel eens naar Almelo, maar ik ging ook wel naar hen toe. Tijdens de ontmoetingen lazen we uit de Bijbel.’

Succesverhaal

En inderdaad, er is ook bij Raoul een ‘leven voor’ en een ‘leven na’ de bekering. Sinds een jaar of twee is hij lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Almelo. Ook is hij teamlid van project Beerze en actief als jongerenleider in een jeugdverenigingsgroep. Daarmee is Raoul één van de ‘succesverhalen’, één van die personen die de kritische ouderling tot zwijgen zou moeten brengen.
Immers, bij de engelen in de hemel is blijdschap, gróte blijdschap als er ook maar één schaap zich keert tot zijn Herder.

Extra: evangelisatieteksten

Om gemotiveerd te blijven voor het evangelisatiewerk, ook als het zinloos lijkt, kun je een aantal Bijbelteksten lezen. Lang niet elke bekering gebeurt op één aanwijsbaar moment, minstens net zo vaak (of misschien wel vaker) is het een proces van jaren, waarbij het zaad voor de bekering soms al bij een kinderclub wordt gelegd. Zoek in je Bijbel bijvoorbeeld de volgende teksten:
Lucas 15
1 Korinthiërs 3: 5, 6
Filipenzen 2: 12, 13 (oké, niet helemaal evangelisatie, maar wel de afhankelijkheid van God, die de wasdom geeft)

Door Frits Tromp

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook